هرات تاکنون هم ثبت میراث فرهنگی یونسکو نشده است

هرات تاکنون هم ثبت میراث فرهنگی یونسکو نشده است

هرچند در سال های گذشته گفته می شد که هرات به دلیل داشتن آثار و آبده های تاریخی زیاد و متفاوت در لیست میراث فرهنگی یونسکو ثبت می شود؛ اما به دلیل عدم توجه به این آثار، هرات هنوز هم در این لیست ثبت نشده است. مقام ها در بخش...