هرات برای زنان مکان تفریحی امن ندارد

هرات برای زنان مکان تفریحی امن ندارد

زنان در ولایت هرات از نبود مکان های امن تفریحی شاکی هستند و اداره محلی این ولایت را در این قسمت مقصر می‌دانند. مریم محمدی دانشجوی دانشگاه هرات در صحبت با خبرنگار ما گفته که وی سخت نیاز به مکان های امن تفریحی دارد تا اوقات...