“هرات از هر زمانی بدتر شده است”

“هرات از هر زمانی بدتر شده است”

شماری از فعالان مدنی وسیاسی حمله به جان خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده شبکه فعالان مدنی هرات را محکوم کردند. آنان می گویند که دراین آواخر مصونیت جانی فعالان رسانه ای ،مدنی وسیاسی از بین رفته است. محمد عالم عتیق استاد...