۲ میلیون دالر امریکا در قندهار هدررفته است

۲ میلیون دالر امریکا در قندهار هدررفته است

سیگار یا دفتر بازرس ویژه ایالات‌متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود نوشته، که مهندسان ارتش امریکا برای یک پیمان‌کار؛ بیش از دو میلیون دالر را به هدف ساختن یک فرماندهی کنترل تأسیسات فرودگاه...