والی نیمروز به همکاری دوامدار جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد

والی نیمروز به همکاری دوامدار جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد

والی نیمروز به همکاری دوامدار جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد   مقام‌های محلی در ولایت نیمروز در ختم هفته‌ی بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر بر همکاری دوام‌دار کشور‌های کمک کننده به افغانستان در زمینه...