۴۰ درصد نیروی کار افغانستان در بخش زراعت متمرکز است

۴۰ درصد نیروی کار افغانستان در بخش زراعت متمرکز است

براساس آخرین گزارش‌های تحقیقی بانک جهانی در مناطق روستایی افغانستان، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار این کشور در بخش زراعت متمرکز شده است.   گزارش نشر شده از بانک جهانی نشان می‌دهد که زراعت افغانستان نسبت به سال‌های گذشته...