نگرانی‌ها از کمبود نیروی بشری در اداره‌های دولتی هرات

نگرانی‌ها از کمبود نیروی بشری در اداره‌های دولتی هرات

هرات، شهری که روزبه‌روز تراکم نفوس در آن بیشتر می‌شود.   به اساس آمار‌ها هم اکنون در هرات، حدود ۷۰ اداره دولتی وجود دارد که نزدیک به چهل هزار تن در این ادارات مصروف کارند. اما گفته می‌شود اکثر ادار‌ه‌های دولتی هرات...