اتحادیه اروپا به نیروی دفاعی مستحکم نیاز دارد

اتحادیه اروپا به نیروی دفاعی مستحکم نیاز دارد

ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در پیوند به افزایش تهدیدات احتمالی بر این اتحادیه، بر ضرورت تقویت نیروی دفاعی تاکید ورزیده است. به گفته یونکر، اروپا نمی‌تواند که تنها روی آمریکا برای دفاع از کشورهای عضو این...