نیروهای تازه‌نفس در بند سلما مستقرشده‌اند

نیروهای تازه‌نفس در بند سلما مستقرشده‌اند

نیروهای تازه‌نفس در بند سلما مستقرشده‌اند.   عبدالرئوف احمدی، سخنگوی زون ۶۰۶ انصار با بیان این مطلب گفته است که وضعیت امنیتی این بند، مورد بررسی مقام‌های ارشد امنیتی قرار گرفته است. به گفتۀ آقای احمدی، محمد جمعه...