نیروهای پولیس ملی و محلی کشور سرشماری می‌شوند

نیروهای پولیس ملی و محلی کشور سرشماری می‌شوند

مقام های وزارت داخله کشور از آغاز سرشماری نیروهای پولیس ملی و محلی کشور خبر دادند. محمد وکیل اکبری پیژندوال وزارت امور داخله گفت این وزارت طبق هدایت شورای امنیت ملی کشور، برنامه موجودی سراسری نیروهای پولیس ملی و محلی را...