نیروهای ویژۀ ارتش افغانستان، یکی از بهترین نیروهای عملیاتی در منطقه است

نیروهای ویژۀ ارتش افغانستان، یکی از بهترین نیروهای عملیاتی در منطقه است

بر بنیاد گزارش تازۀ وزارت دفاع آمریکا، نیروهای ویژه افغانستان یکی از نیرومندترین واحدهای ارتش افغانستان و یکی از بهترین نیروهای عملیاتی ویژه در منطقه است. بر اساس گزارش تازۀ پنتاگون، توان نیروهای دفاعی و امنیتی...