نیروهای آمریکایی: برای نابودی داعش باید عملیات زمینی را وسعت بخشید

نیروهای آمریکایی: برای نابودی داعش باید عملیات زمینی را وسعت بخشید

نیروی هوایی ایالات‌متحدۀ آمریکا می‌گوید، مبارزه علیه گروه داعش پیشرفت‌هایی درزمینۀ جلوگیری از نیرو گرفتن بیشتر این گروه داشته است، اما از‌ بین بردن کامل این گروه بدون حضور نیروی زمینی دشوار خواهد بود. به گزارش...