نگینه خلیلی، نخستین دادستان زن درغور

نگینه خلیلی، نخستین دادستان زن درغور

برای نخستین بار یک بانو درولایت غور به صفت دادستان معرفی شد. بانو نگینه خلیلی که باشنده اصلی این ولایت است تحصیلات خود را دررشته شرعیات دردانشگاه دولتی هرات به پایان رسانده وروزگذشته به صفت دادستان منع خشونت علیه زنان...