نگرانی کمیشنر عالی ملل متحد از افزایش بیجاه شدگان داخلی

نگرانی کمیشنر عالی ملل متحد از افزایش بیجاه شدگان داخلی

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به بیش از ۱۵۰ خانواده در ولایت پروان کمک نقدی رساند. مقامات محلی گفتند این کمک‌ها به خاطر رسیدن فصل زمستان در بین مردم توزیع‌شده است. رییس امور مهاجرین ولایت پروان آقا شرین خلیل...