وزارت خارجه: افغانستان هیچ معامله پنهانی با هند ندارد

وزارت خارجه: افغانستان هیچ معامله پنهانی با هند ندارد

افغانستان هیچ معامله پنهانی با هند ندارد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه با بیان این مطلب می‌گوید که کمک‌های هند در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان موثر بوده است. این مقام سیاسی وزارت خارجه، در حاشیه...