نگرانی سازمان ملل از تلفات کودکان در جنگ‌های افغانستان

نگرانی سازمان ملل از تلفات کودکان در جنگ‌های افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، از تلفات کودکان افغان طی خشونت‌های مسلحانه در کشور سخت اظهار نگرانی می‌کند. عزیز احمد فروتن، سخنگوی این صندوق در کابل گفت روزانه دست‌کم نه کودک افغان در جریان جنگ های جاری در کشور کشته...