نگرانی حقوق بشر از افزایش حضور کودکان در جنگ افغانستان

نگرانی حقوق بشر از افزایش حضور کودکان در جنگ افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان نظارت از حقوق بشر، به‌تازگی از استخدام کودکان توسط طالبان برای حملات انتحاری، انتقال مواد انفجاری و جنگ با نیروهای امنیتی به‌شدت ابراز نگرانی کرده است. رفیع الله بیدار،...