نگرانی از افزایش جمعیت در کشور

نگرانی از افزایش جمعیت در کشور

مسئولان در اداره احصائیه مرکزی اعلام کردند که میزان رشد جمعیت در کشور سرسام آور و نگران کننده است. حسیب الله موحد معاون اداره احصائیه مرکزی گفت: رشد جمعیت در کشور بسیار زیاد بوده و اگر به همین طریق ادامه پیدا کند برای...