نواقص جدی در برنامه مبارزه با دوپینگ المپیک ریو

نواقص جدی در برنامه مبارزه با دوپینگ المپیک ریو

آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) می‌گوید آزمایش‌های دوپینگ المپیک ریو "نقایص جدی" داشته است. در گزارش این سازمان آمده بسیاری از ورزشکارانی که باید از آنها آزمایش گرفته می‌شده "پیدا نشده" و در بعضی روزها تا نیمی از...