یک نهاد مدنی مشکلات اجتماعی در هرات را  بررسی کرده‌است

یک نهاد مدنی مشکلات اجتماعی در هرات را  بررسی کرده‌است

یک نهاد مدنی مشکلات اجتماعی در هرات را  بررسی کرده‌است مواردی از مشکلات اجتماعی چون صبر نکردن، پرخاشگری و زودرنجی افراد جامعه مقابل یکدیگر، از مواردی هستند که یکی از نهادهای اجتماعی فرهنگی در هرات رابر آن داشت تا با...