نهادهای خصوصی باید با راهکار جدید نظار شوند

نهادهای خصوصی باید با راهکار جدید نظار شوند

رئیس اجرائیه افغانستان می‌گوید که باید برای نظارت از کارکرد نهادهای خصوصی یک راهکار سنجیده ساخته شود.   داکتر عبدالله در دومین روز نشست ملی نهادهای غیردولتی گفت که باید این راهکار از سوی وزارت اقتصاد با همکاری...