وزارت انرژی و آب بانک‌های خصوصی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد

وزارت انرژی و آب بانک‌های خصوصی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد

مقام‌ها در وزارت انرژی و آب کشور گفته‌اند که این وزارت سه بانک خصوصی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری این وزارت گفته است که این سه بانک به دلیل تخطی در زمینه ضمانت پروژه‌های...