تاکید رییس‌جمهور غنی به تقویت نهادهای عدلی و قضایی

تاکید رییس‌جمهور غنی به تقویت نهادهای عدلی و قضایی

رییس‌جمهور غنی به تقویت نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده است. رییس‌جمهور غنی در پایان سیمینار دادگاه عالی کشور گفته است که در صورت ضعیف بودن نهادهای عدلی و قضایی بی‌عدالتی در میان مردم اوج می‌گیرد. آقای غنی افزود: "...