دست داشتن در فساد ۲۰۰ سرباز پولیس را به نهادهای عدلی و قضایی کشانده است

دست داشتن در فساد ۲۰۰ سرباز پولیس را به نهادهای عدلی و قضایی کشانده است

وزیر داخله، از بازداشت ۲۰۰ سرباز به اتهام دست داشتن در فساد اداری در یک سال گذشته خبر داده است. تاج محمد جاهد، وزیر داخله، در نشست بورد انکشافی این وزارت گفته است که در میان این افراد، ۱۲ جنرال نیز شامل می‌باشند. وزیر...