نهادهای امنیتی: حمله به جان سلیم مقیمی را به طورجدی پیگیری می کنیم

نهادهای امنیتی: حمله به جان سلیم مقیمی را به طورجدی پیگیری می کنیم

نهاد های امنیتی هرات از پیگری جدی قضیه حمله به جان سلیم مقیمی خبرنگار تلویزیون چکاد خبردادند. این نهاد ها ۳۰ دقیقه پس از حمله به جان آقای مقیمی تحقیقات شان را آغاز کردند. به گفتۀ این نهادها این تحقیقات تا زمان بازداشت...