نهادهای استخباراتی می‌دانستند که ساختمان پارلمان بمباران می‌شود

نهادهای استخباراتی می‌دانستند که ساختمان پارلمان بمباران می‌شود

نهادهای استخباراتی چهار ماه پیش از حمله احتمالی مخالفین به ساختمان شورای ملی افغانستان هشدار داده بودند. عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز گفت که اسنادی به دست دارد که نشان می‌دهد نهادهای...