نمایندگان مهاجران افغانستان در پاکستان، وارد کابل شدند

نمایندگان مهاجران افغانستان در پاکستان، وارد کابل شدند

نمایندگان مهاجران افغانستان در پاکستان، وارد کابل شدند   مهاجران افغانستان در پاکستان، نمایندگان شان را به کابل فرستاده اند تا مشکلات آنها را با وزارت مهاجرین مطرح کنند. این وزارت  با نشر خبرنامه‌ای گفته این هیأت...