نمایندگان مردم: صرفیه برق ماهوار جمع می‌شود

نمایندگان مردم: صرفیه برق ماهوار جمع می‌شود

نمایندگان مردم در جلسه امروز گفتند که جمع‌آوری پول صرفیه برق در هر دو ماه برای بیشتر خانواده‌ها سنگین تمام می‌شود و شرکت‌های برق باید مصارف را ماهوار جمع‌آوری کنند. این طرح از سوی قانون‌گذاران برای بهبود ارائه خدمات...