نمایندگان مجلس خواهان برکناری فرمانده پادگان کابل شدند

نمایندگان مجلس خواهان برکناری فرمانده پادگان کابل شدند

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان روز شنبه در نشست عمومی با انتقاد از کم‌کاری فرماندۀ پادگان/گارنیزیون کابل گفتند با این که مسئولان پادگان/گارنیزیون از طرح حمله بر کارتۀ سخی آگاهی داشتند، اما برای جلوگیری از این حمله هیچ...