نمایندگان افغان به خاطر پاکستان کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند

نمایندگان افغان به خاطر پاکستان کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند

بشیر احمد ته ینج، عضو مجلس نمایندگان و عضو هیئت افغان که برای اشتراک در کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک سفر کرده است گفته که هیئت افغانستان هنگام سخنرانی وزیر داخله پاکستان به رسم اعتراض تالار را ترک کرده...