برگزارکنندگان نمایشگاه «لبخند خواهرمن» در هرات تقدیر شدند

 برگزارکنندگان نمایشگاه «لبخند خواهرمن» در هرات تقدیر شدند

والی هرات طی مراسمی از برگزار کنندگان نمایشگاه «لبخند خواهر من» که سال قبل از سوی کمیته "خواهر خواندگی" همزمان در شهر هرات و شهر کانسل بلافس آمریکا برای ۳ روز گشایش یافته بود، تقدیر کرد.   محمد آصف رحیمی والی هرات بر...