نقض قانون کار از سوی کارفرماها در افغانستان

نقض قانون کار از سوی کارفرماها در افغانستان

نقض قانون کار از سوی کارفرماها در افغانستان   برخی از نهادهای دفاع از حقوق کارگران می‌گویند که در نهادهای خصوصی قانون کار زیر پا می‌شود. این نهادهای مدافع مدعی اند که مصونیت‌ کاری برای کارگران در افغانستان در نظر...