بررسی نقض حقوق بشر در برابر احمد ایشچی

بررسی نقض حقوق بشر در برابر احمد ایشچی

اتحادیه اروپا در افغانستان و کشورهای آسترلیا، کانادا و ناروی خواستار تحقیقات رسمی در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشری در برابر احمد ایشچی والی پیشین جوزجان شده‌اند. این کشورها و اتحادیه اروپا در افغانستان از حکومت خواسته...