نقش ۲۲ نظامی فرانسوی در نسل کشی این کشور در سال ۱۹۹۴

نقش ۲۲ نظامی فرانسوی در نسل کشی این کشور در سال ۱۹۹۴

دادستان رواندا روز چهارشنبه، بیست و دو نظامی فرانسوی را به نقش داشتن در نسل کشی این کشور در سال ۱۹۹۴ متهم و تحقیقات در این مورد را آغاز کرده است. به گفتۀ ریچارد موهوموزا، دادستان کل این کشور، این افراد که همگی از نیروهای...