شهروند خبرنگار (۵۹)

شهروند خبرنگار (۵۹)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فعالیت های حقوق بشری مهمان برنامه : ملکه رسولی معاون بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ...