گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۰)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۰)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در باسواد ساختن کودکان بی بضاعت در جامعه ...