نقش شبکه های اجتماعی در زندگی مشترک

نقش شبکه های اجتماعی در زندگی مشترک

امروزه جوانان بسیاری هستند که با داشتن نقش همسری در یک خانواده، باز هم معتاد به شبکه های اجتماعی هستند و به همین دلیل گاهی غافل از نقش های مهم خود در خانه می شوند! زن و شوهری از مهمترین نقش ها و می توان گفت از ابدی ترین نقش...