نقشه قدیمی؛ مشکلی که هر روز در شهر هرات خودنمایی می‌کند

نقشه قدیمی؛ مشکلی که هر روز در شهر هرات خودنمایی می‌کند

در بیشتر شهرهای جهان همزمان با رشد جمعیتی که وجود دارد برای جلوگیری از بروز مشکل، نقشه‌های شهری نیز مطابق با نیازهای موجود در آن شهر دچار تغییر می‌شود. البته این تغییرات در همان ابتدا و زمان طرح نقشه، با نگاهی به آینده...