۲۰ هزار نفر به منظور استفاده از بایومتریک آموزش می بینند

۲۰ هزار نفر به منظور استفاده از بایومتریک آموزش می بینند

انتظار میرود که همه وسایل بایومتریک تا فردا به مراکز انتخاباتی در سراسر کشور برسد.   گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها گفته که برخی وسایل ازطریق هوا و برخی هم از راه زمین به مراکز انتخابات...