نظامیان زن اسکاتلند باحجاب خاص

نظامیان زن اسکاتلند باحجاب خاص

با آن ‌که نیروهای پولیس اسکاتلند نتوانسته‌اند تنوع جمعیتی این کشور را بازتاب دهند، اکنون قصد دارند با معرفی حجاب خاصی به یونیفورم های پولیس، زنان بیشتری را برای خدمت در این نیرو جذب کنند. در شرایط کنونی تنها یک درصد...