امیدواری‌ها بر نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان

امیدواری‌ها بر نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان

وزارت فواید عامه می‎گوید نشست مشترک میان افغانستان و ازبکستان در بخش‎های مختلف سهولت ایجاد می‎کند. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت گفت: " در این نشست اقتصادی وزرای بخش اقتصاد افغانستان و نماینده اتاق تجارت و صنایع کشور...