نشست سه جانبه به نفع افغانستان خواهد بود

نشست سه جانبه به نفع افغانستان خواهد بود

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور کشور گفت: نشست سه جانبه با هند و آمریکا از لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع کشور بوده و مقامات افغانستان در این نسشت اشتراک خواهند کرد. وی افزود افغانستان در هر نشستی سه جانبه و یا چند...