نشست کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا در کابل

نشست کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا در کابل

روز چهارشنبه جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا تحت ریاست دکتورعبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار دایر گردید. در نخست این نشست، نماینده اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش مفصل از...