سویل شاییده نامزد نخست وزیری رومانی شد

سویل شاییده نامزد نخست وزیری رومانی شد

حزب سوسیال دموکرات رومانی یک زن مسلمان را بعنوان نامزد این حزب برای نخست وزیری این کشور معرفی کرد. سویل شاییده که ۵۲ سال دارد، برای به رسیدن به این مقام باید توسط رییس جمهوری این کشور مورد تایید قرار بگیرد. رای اعتماد...