نخستین گروه پناه جویان به فرانسه رسیدند

نخستین گروه پناه جویان به فرانسه رسیدند

نخستین گروه از پناه‌جویان، صبح چهارشنبه (٩ سپتامبر/ ١٨ سنبله) وارد خاک فرانسه شدند. این گروه که شامل حدود پنجاه‌وسه نفر از پناه‌جویانی است که از خاک آلمان به فرانسه وارد شدند، نخستین گروه از هزاران پناه‌جویی هستند که...