نخستین کتاب جامع آثار باستانی افغانستان چاپ شد

نخستین کتاب جامع آثار باستانی افغانستان چاپ شد

نخستین کتاب جامع آثار باستانی افغانستان ازسوی شماری از خوانندگان وفرهنگیان افغان به عنوان تنها منبع علمی درباره آثار باستانی افغانستان ومیراث های جهانی یونسکو درولایت بامیان خوانده شده است. مسؤلان یونسکو میگویند که...