نخستین ورزشکار باحجاب آمریکا در المپیک

نخستین ورزشکار باحجاب آمریکا در المپیک

برای نخستین بار، یک ورزشکار آمریکایی با حجاب اسلامی در مسابقات المپیک حضور دارد. به گزارش رادیوی ملی آمریکا، ابتهاج محمد، شمشیر باز موفق آمریکایی تنها مسلمان کاروان ورزشی آمریکا در المپیک امسال ریودوژانیرو است...