نخستین نمایش خیابان آزاری در شهر هرات

نخستین نمایش خیابان آزاری در شهر هرات

برای اولین بار کمپین مبارزه با خیابان آزاری بانوان دریکی از بازارهای مزدحم شهر هرات برگزار شد. کمپین مبارزه با خیابان آزاری بانوان از سوی گروه "رهبر بانوان همیشه پیروز" امروز با اشتراک مسئول بخش تبلیغات و نشرات حج اوقاف...