نخستین دادستان زن در نیمروز آغاز به کار کرد

نخستین دادستان زن در نیمروز آغاز به کار کرد

حسینه خیرزاد از سوی دادستانی کل کشور به صفت دادستان دردادستانی استیناف ولایت نیمروز تعیین وروزگذشته به کارش آغازکرد. بانو خیرزاد لیسانس حقوق دارد و اولین زن است که در این ولایت دادستانی میکند. موجودیت دادستان زن...