نبود ظرفیت‌های مسلکی و امکانات مالى مشکل عمده زنان تجارت پیشه

نبود ظرفیت‌های مسلکی و امکانات مالى مشکل عمده زنان تجارت پیشه

ادارۀ "آیسا" از نبود امنیت، موجودیت ذهنیت های حاکم منفی در جامعه، نداشتن ظرفیت های مسلکی، عدم دسترسی به امکانات مالى و نبود مارکیت برای زنان تجارت پیشه ابراز نگرانی می کند. این اداره میگوید که چون زنان نیمى از قشرجامعه...